Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - İnsan Hakları Eylem Planı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kalkınma Planı olan, On Birinci Kalkınma Planının 745. maddesinde, "Plan döneminde aktif vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi, karar alma süreçlerine STK'ların etkin katılımının sağlanması, sivil toplum-kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması ... hedeflenmektedir." denmekte; planın 762. maddesinde, " Alternatif çözüm yolları yaygınlaştırılacaktır." ifadesi yer almaktadır. İnsan Hakları Eylem Planı, Hedef 9.1 de ise, "Kamu Görevlilerinin İnsan Hakları Farkındalığının Artırılması" öngörülmektedir.

Nitelikli insan, güçlü toplum ve şiddetle etkin mücadele vurgusuyla, onlarca görev maddesi içeren üst politika belgeleri bağlamında yürürlüğe konan ve Adalet Bakanlığı-HEGEM Vakfı ortaklığı, İçişleri Bakanlığı desteği ile yürütülen "İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi" açılış/tanıtım programı, Adalet Bakanlığı çağrısı ile ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve proje paydaşı kurum temsilcilerinin katılımıyla 18 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da;

•Proje bölgetoplantısı,çok sektörlükatılımlaManisa Celal Bayar Üniversitesi evsahipliğinde 23 Mayıs 2022 tarihinde Manisa'da;

• Proje sertifika program katılımcılarının yemin ve mezuniyet töreni 21 Haziran 2023 tarihinde Aydın Valiliği himayelerinde, Aydın ilinde;

• Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Genel Müdür düzeyinde temsil edildiği, tüm Bakanlıkların ve çok sayıda resmi/özel sektörün davetli bulunduğu, "Proje, Pilot Saha Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı On İkinci Kalkınma Planı için Öneriler Geliştirilmesi Çalıştayı" 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Pilot uygulamaları 2022-2023 döneminde tamamlanan "İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk  ilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi"nin 2024 yılı yeni dönem faaliyetlerine Adalet Bakanlığı-HEGEM Vakfı ortaklığı, İçişleri Bakanlığı desteği ve Üniversitemiz koordinesinde devam edilmekte; bu bağlamda uygulamaya konan,  Yeminli Sosyal Arabuluculuk", "Gençlikle Sosyal Arabuluculuk (Kampüs -Arabuluculuğu)", "Yeminli Şiddet Önleme Formatörlüğü" ve "İnsan Hakları Danışmanlığı" sertifika programları süreci Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılmış bulunmaktadır. Sertifika programlarıyla ilgili yönerge ve bilgi dosyaları yazımız ekinde sunulmuştur. Proje ve sertifika faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler sem.anadolu.edu.tr hegemvakfi.org.tr ve danis.org.tr sitelerinden yararlanabilirler

Ekler

Bakanlıklara Ait Resmi Yazılar.pdf
Proje Bilgi Dosyası ve Ekli Resmi Yazılar.pdf
Sertifika ProgramlarıHakkında Yönerge.pdf